ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ ЧРЕЗ www.bitcoinshouse.com

>Чл. 1. С ползването на която и да било част от платформата, предлагана от www.bitcoinshouse.com, Вие декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, задължавате се да ги спазвате и ги приемате изцяло.

Чл. 2. Услугата, предлагана от www.bitcoinshouse.com, е собственост на регистрираното в България дружество "Форекс 2002" ЕООД с ЕИК: 131003077.

Чл. 3. "Форекс 2002" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. При промяна на Общите условия, нашите клиенти ще бъдат уведомени с публикация на началната страница на www.bitcoinshouse.com

Условия на търговия с крипто валути

Чл. 4. Услугата, предлагана от www.bitcoinshouse.com, служи за обмен на стойност между конвенционални и криптовалутни единици. „Криптовалута“ по смисъла на „Условия на търговия с крипто валути” е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойности, която не е зависима от централна банка и правителствена власт и се котира на база вложеното от потребителите доверие в нея. www.bitcoinshouse.com е посредник, който позволява обмен на конвенционални валути и криптовали и обратното. Собствениците на www.bitcoinshouse.com си запазват правото да прибавят и изключват в услугата си и други криптовалутни единици.

Чл. 5. Услугата, предлагана от www.bitcoinshouse.com, позволява на всеки потребител да придобива актив, като купува или продава криптовалутни единици срещу конвенционални валути по курс, изчисляван в реално време към момента на транзакцията. Момент на транзакция при покупка на Биткойн от клиента се счита времето, когато съответната сума е получена по една от сметките на "Форекс 2002" ЕООД. При продажба това е моментът, в който клиентът изпрати необходимото количество криптовалута. Сумата при продажба се изплаща след получаване на 6 потвърждения за транзакцията.

Чл. 6. За да закупи криптовалутни единици, потребителят е длъжен да посочи свой валиден крипто адрес, на който желае да получи заявеното от него количество криптовалутни единици, както и да избере предпочитан от него начин на плащане.

Чл. 7. За да продаде криптовалутни единици, клиентът трябва да направи заявка на страницата на www.bitcoinshouse.com, след което да изпрати заявеното количество от своя криптовалутен адрес и да посочи предпочитан от него начин за получаване на плащането по конкретната транзакция.

Чл. 8 В следствие на волатилността на криптовалутите, цената по време на поръчката за покупка или продажба може да се различава от цената в момента на извършване на самата транзакция. Поради тази причина, услугата, предлагана от www.bitcoinshouse.com, позволява на всеки потребител да договори обменния курс.

Чл. 9. "Форекс 2002" ЕООД не носи отговорност при погрешно извършена транзакция. Преводите на криптовалута са „еднопосочни”, което ги прави технически необратими, т.е. на практика е невъзможно да бъдат анулирани.

Защита на информацията лични данни

Чл. 10. Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено с услугата www.bitcoinshouse.com, e 0.001 /една хилядна/. "Форекс 2002" ЕООД обработва лични данни единствено в случаите по и съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от Закона за защита на личните данни. За обмен на криптовалутни единици, чиято единична стойност надхвърля 30,000 лв. /тридесет хиляди лева/, "Форекс 2002" ЕООД изисква верификация за самоличността на заявителя и за естеството на извършваните обменни операции в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Чл. 11. При изпълнение на заявените обменни операции, "Форекс 2002" ЕООД използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са предоставени, и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни, заблуждаващи или неистинни.

Ограничения при ползване на услугата

Чл. 12. Услугата www.bitcoinshouse.com не може да се използва за нарушаване или заобикаляне на данъчното и финансовото законодателство, нито за действия, свързани с „пране на пари” или финансиране на терористични организации.

Чл. 13. Клиентът носи пълната отговорност при използване на информация с невярно съдържание, програмен код или оборудване с предназначение да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на компютърното оборудване, софтуерното осигуряване, връзката със Световната глобална мрежа, или да осъществи неоторизиран достъп до базата с данни или до техническото осигуряване, или на други ресурси, свързани с услугата www.bitcoinshouse.com. В случай на констатирано нарушение от наш клиент, "Форекс 2002" ЕООД си запазва правото да предостави цялата налична информация за клиента на компетентните органи. Ако е на лице съмнение за неразрешена употреба на услугата на www.bitcoinshouse.com, "Форекс 2002" ЕООД си запазва правото да анулира всички заявки на определен клиент или група от клиенти, идентифицирани като съмнителни и да сторнира получените или направени плащания от тях.

Освобождаване от отговорност

Чл. 14. "Форекс 2002" ЕООД не отговаря за каквито и да било технически проблеми или вреди настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, неадекватно поведение на клиент или трети страни, извършили незаконни действия, или заради непредвидими или извънредни обстоятелства. "Форекс 2002" ЕООД също така не отговаря за действия, извършени от профила на клиент, който е предоставил доброволно своята парола за достъп на трети лица или не е положил дължимата грижа за обезпечаване сигурността на своето софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, за използването на пароли с висока сложност, за опазването им в тайна и за тяхното редовно обновяване.

Чл. 15. "Форекс 2002" ЕООД не отговаря и за надеждността и условията на работа на третите страни-посредници, чиито услуги клиентите използват при осъществяването на транзакции, упоменати в чл. 6 и 7 от настоящите Общи Условия. Клиентите следва да се осведомяват за Общи Условия на работа на нашите посредници от самите трети страни (посредници).

Запазени права

Чл. 16. "Форекс 2002" ЕООД си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на услугата www.bitcoinshouse.com и за начина на нейното търсене, получаване на достъп и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на клиентите.

Чл. 17. "Форекс 2002" ЕООД си запазва правото да качва рекламни материали в уеб страницата www.bitcoinshouse.com по начин, по който намери за добре, и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл. 18. "Форекс 2002" ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя съдържанието, дизайна, технологиите и функционалността на страницата на услугата www.bitcoinshouse.com и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалността.

Заключителни разпоредби

Чл. 19. В случай на спор, който страните не могат да разрешат с преговори помежду си, приемат същият да се уреди от действащите Закони в Република България.